Arena Arrest en verder

| Meer

Werkgevers let op!

Op 12 januari 2001 wees de Hoge Raad het zogenaamde Arena Arrest af. Kern van dit arrest is, dat werkgevers aansprakelijk kunnen zijn voor letselschade, die een werknemer tijdens een "dienstreis" in een eigen motorrijtuig of in een door het bedrijf ter beschikking gesteld eigen of gehuurd motorrijtuig, oploopt door een ongeval. 

De aansprakelijkheid kon volgens de Hoge Raad niet worden gebaseerd op het 'gewone' artikel omtrent werkgeversaansprakelijkheid (7:658 BW), aangezien het ongeval zich had voorgedaan op de openbare weg. De werkgever heeft op de openbare weg geen invloed, zodat een dergelijk geval niet onder de gewone normen van werkgeversaansprakelijkheid kan worden gebracht. Wel kon de aansprakelijkheid van de werkgever naar het oordeel van de Hoge Raad worden gebaseerd op de redelijkheid en billijkheid.

Een aansprakelijkheid als in dit arrest door de hoge Raad aangenomen bleek niet te vallen onder de dekking van een gewone AVB-polis aangezien er een motorvoertuig bij het incident was betrokken.

Het arrest is aanleiding geweest voor de ontwikkeling van verzekeringsproducten als de Wegam of Wegas verzekering.

Nieuwe arresten
De rechtspraak heeft zich op dit punt de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een verdere uitbreiding van de aansprakelijkheid c.q. schadevergoedingsplicht van de werkgever voor ongevallen die de werknemer overkomen in het verkeer of situaties die functioneel verband hebben met de arbeidsovereenkomst. 

Deze aansprakelijkheid is steeds gebaseerd op het 'goed werkgeverschap', een invulling van de normen van redelijkheid en billijkheid in het arbeidsrecht. Zo kan de letselschade van een piloot die tijdens de wachttijd tussen twee vluchten met een taxi naar een restaurant rijdt, welke betrokken raakt bij een verkeersongeval, van een werkneemster die met haar fiets ten val komt, of van een werknemer die deelneemt aan een bedrijfsuitje en ernstig ten val komt, onder omstandigheden voor rekening van de werkgever komen.

Van belang is dat de Hoge Raad in een aantal gevallen expliciet heeft geoordeeld dat de werkgever verplicht is zijn werknemers tegen dit soort schades te verzekeren. Verzuimt de werkgever dit dan mag ten minste van hem worden verwacht dat hij zijn werknemers uitdrukkelijk op bepaalde risico's wijst en adviseert deze risico's zelf te verzekeren. Aansprakelijkheid op grond van goed werkgeverschap wordt in de meeste AVB-polissen echter uitgesloten!

Positie verzekeringsadviseurs
Deze (recente gewezen) arresten zijn voor de financieel dienstverlener van groot belang. Onder meer omdat:

  • MKB-klanten mogen van hun financieel dienstverlener verwachten dat hij hen informeert over deze aansprakelijkheid c.q. verantwoordelijkheid en voorstellen doet voor een adequate verzekering om dit risico te dekken. Bent u al geinformeerd?

  • Vrijwel alle aanbieders beperken hun AVB en Wegas-dekking tot aansprakelijkheid voor zover die is gebaseerd op artikel 7:658 BW en in de Wegas is er alleen dekking voor zover er sprake is van een werknemer die bestuurder is van een motorrijtuig. Maar niet alle verzekeraars. Het is het met uw dekking?

  • Recent zijn er aanbieders gekomen, die in de Wegas verzekering ook de verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid meenemen die is gebaseerd op artikel 7:611 BW en ook dekking bieden als er sprake is van ene werknemer die als voetganger of fietser deelneemt aan het verkeer. Een werkgever met een "beperkte AVB en/of Wegas-dekking" kan en mag van zijn financieel dienstverlener verwachten, dat deze hem informeert over de nieuwe dekkingshiaten die kunnen zijn ontstaan en over de mogelijkheden om daar nieuwe passende verzekeringen voor te sluiten c.q. de bestaande verzekeringen uit te breiden.